4. Trustdienste
Vrae oor die toekoms van u familie, u besigheid, en hoe daar met u bates gehandel moet word wanneer u te sterwe kom, moet by die vroegste moontlike geleentheid beantwoord word. Versuim om bevredigende antwoorde te vind en te beplan vir die uitvoering van u wense, kan ernstige en selfs rampspoedige gevolge hê.
4.1 Testamente
Kyk Meer

Die belangrikheid van 'n testament wat op datum gehou word kan nie oorbeklemtoon word nie. U testament bepaal hoe u bates, inderdaad alles wat u met verloop van jare opgebou het, verdeel sal word tussen diegene wat u graag wil laat erf. Sou u sonder 'n testament te sterwe kom kan u bates dalk verdeel word op 'n wyse wat nie u wense weerspieël nie en kan dit selfs geliefdes in 'n nypende posisie plaas.

Ons het die kennis en ervaring om u te adviseer en te help met die opstel van 'n testament wat u eerlike wense duidelik weerspieël.

Is u testament op datum? Is u sake so gestruktureer dat boedelbelasting beperk word terwyl daar wel voorsiening daarvoor gemaak word? Is dit gestruktureer op 'n wyse wat billike verdeling van bates tussen kinders/erfgename sal verseker? Sal u kinders finansieel versorg word as een van u "wat as"-vrae bewaarheid sou word?

By ASL lewer ons reeds geruime tyd omvattende, veilige en betroubare konsultasiedienste betreffende testamente.

Dienste wat ons lewer

Opstel van testamente
Hersiening van testamente.

Navrae

As u meer te wete wil kom oor hoe ons u Testament kan bestuur, tree asseblief in verbinding met Pieter Aucamp by pieter@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

4.2 Boedels
Kyk Meer

U boedel, d.w.s. die bates en laste wat u met u dood nalaat, behoort versigtig beplan te word tydens u leeftyd. Belastingimplikasies moet in berekening gebring word en 'n plan en strukture om daarmee te werk te gaan moet in gereedheid gebring word. Oorweging moet ook geskenk word aan die kontantsituasie wat na u dood sal ontstaan.

Laat ons deskundiges op dié terrein u lei deur die ingewikkeldhede van die taak en u bystaan om die beste oplossings te vind.

Ons tree ook op as Eksekuteurs vir die administrasie van bestorwe boedels.

Boedelbeplanning is 'n noodsaaklike deel van persoonlike finansiële- en opvolgbeplanning. Dit vorm deel van u strukture vir belastingbeplanning. Die komplekse aard van finansiële beplanning, voortdurende veranderinge aan wetgewing en toenemende druk op persoonlike finansies, noodsaak dat u sorgvuldig aandag skenk aan die wyse waarop u sake gestruktureer word. Dit kan foute voorkom wat u andersins duur te staan kan kom.

Vrae soos "Hoe moet ek my familie/familiebesigheid beskerm?" is belangrik, veral vanuit die "wat as" -perspektief.

By ASL lewer ons reeds geruime tyd omvattende, veilige en betroubare konsultasiedienste betreffende boedelbeplanning.

Diesnte wat ons lewer

Evaluering van boedel- en belastingbeplanningstrukture en advisering daaroor vanuit die oogpunt van risiko en implementering.
Implementering van die nodige strukture om uitvoering te gee aan 'n boedel-en belastingplan en persoonlike vereistes en behoeftes.
Berekening van die kontantvloeisituasie na afsterwe.
Optree as Eksekuteur vir die administrasie van bestorwe boedels.

Navrae

As u meer te wete wil kom oor hoe ons u Boedel kan bestuur, tree asseblief in verbinding met Pieter Aucamp by pieter@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

4.3 Trusts
Kyk Meer

Afhangende van u besondere omstandighede behoort daar, as 'n element van boedelbeplanning, oorweging geskenk te word aan die plaas van u bates in 'n familietrust of sg. inter vivos trust. Dit kan aansienlike voordele inhou, waarvan besparing op boedelbelasting 'n belangrike een is.

Die oprigting van 'n trust vereis versigtige oorweging en die ondersteuning van adviseurs wat goed ingelig is oor trustsake. Een van ons kundige personeel kan u help om die regte keuses te maak en om 'n trustakte op te stel wat u oogmerke bevredig.

Daar word dikwels vereis dat die trustees 'n onafhanklike persoon insluit en ons is bereid om in hierdie hoedanigheid op te tree, indien nodig.

'n Familietrust is 'n ideale manier om u bates in 'n "veilige hawe" te plaas. Deur u sake op so 'n wyse te struktureer beperk u die blootstelling van die bates in die trust tot u persoonlike besigheidsrisiko's. Dit is ook 'n effektiewe manier om boedelbelasting wat met u afsterwe betaalbaar word, te minimaliseer of te verminder.

By ASL lewer ons reeds geruime tyd omvattende, veilige en betroubare konsultasiedienste betreffende trusts.

Dienste wat ons lewer

Opstel en hersiening van inter vivos-trusts, en hersiening van trustaktes.
Optree as korporatiewe, onafhanklike trustee vir trusts.

Navrae

As u meer te wete wil kom oor hoe ons u Trust kan bestuur, tree asseblief in verbinding met Pieter Aucamp by pieter@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

Kontak Pieter deur die vorm hieronder in te vul
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup