1. Oudit & Rekeningkunde
Die Maatskappywet vereis dat behoorlik sorg gedra word met die opstel van state en met die uitvoer van 'n oudit. Met elke stap hou ons voor oë dat akkuraatheid van kernbelang is om te verseker dat die eindprodukte van ons werk voldoen aan wetsvereistes en klop met internasionaal-aanvaarde goeie praktyk.
1.1 Oudit
Kyk Meer

Die meer as 40 verskillende standaarde wat op die uitvoering van oudits betrekking het, tesame met 'n selfs groter getal finansiële verslagdoeningstandaarde, veroorsaak dat baie eienaars van besighede sukkel om te bepaal watter dienste hul besigheid eintlik nodig het en watter voordele die betrokke dienste inhou.
Die blote gedagte van "jou ouditeure" gee aanleiding tot vrae soos die volgende:

 • Wat behels die werk wat jy doen en waarvoor betaal ek?
 • Wat is die verskil tussen die onderskeie dienste en hoe stel ek vas wat ek werklik nodig het?
 • Watter voordeel hou 'n oudit of oorsig vir my besigheid in?
 • Waarom moet ek jaarliks dieselfde dinge verduidelik aan verskillende persone?

Ons firma is bevoorreg om oor 'n hoogs bekwame en doeltreffende ouditfunksie van vier ouditvennote te beskik, wat ondersteun word deur ouditbestuurders en ouditpersoneel op verskillende vlakke. Ons ouditvennote en ouditbestuurders is almal gekwalifiseerde Geoktrooieerde Rekenmeesters wat by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) geregistreer is.

Ons volg 'n unieke benadering met die strukturering van die interne prosesse in ons gerusstellingsafdeling ten einde ons kliënte te dien op 'n wyse wat hul behoeftes en belange effektief behartig:

 • 'n Span wat bestaan uit 'n ouditvennoot, 'n ouditbestuurder en 'n span benoemde ouditpersoneel op verskillende vlakke, word vir elke kliënt saamgestel (afhangende van die grootte van die entiteit);
 • Met die strukturering van hierdie spanne doen ons die nodige opvolgbeplanning om ons kliënte te verseker van kontinuïteit van jaar tot jaar;
 • In die samestelling van ons ouditspanne poog ons om ouditpersoneel te gebruik wat ervaring het van die kliënt se besondere bedryf.

Ons het reeds baie sukses behaal met doeltreffende dienslewering omdat ons tydig met die kliënt vergader voor die aanvang van die oudit. In hierdie vergaderings neem ons kennis van die mees beduidende ontwikkelinge binne die entiteit en tref ons die nodige administratiewe reëlings met die kliënt wat die kliënt genoeg tyd vir voorbereiding gun. Ons onderhandel ook oor die produkte wat gelewer gaan word en oor keerdatums, om te verseker dat ons aan die kliënt se verwagtinge voldoen.

Dienste wat ons lewer
Oudit Onafhanklike oorsig Kompilasie Ooreengekome prosedures
Positiewe versekering "... die finansiële state vertoon behoorlik, in alle materiële opsigte, die finansiële posisie, finansiële prestasie..." Negatiewe versekering "... daar het niks onder ons aandag gekom wat ons laat glo dat die finansiële state nie 'n ware en behoorlike beeld..." Geen versekering Spesifieke versekering uitgevoer op 'n stel voorafbepaalde prosedures.
Verskeie ouditstandaarde. Slegs een standaard. Slegs een standaard. Slegs een standaard.
Evalueer interne kontrole en maak aanbevelings oor verbetering van bestuursaandag. Geen verwysing na interne kontrole. Geen verwysing na interne kontrole. n.v.t.
Spesifieke oorweging van verkeerde voorstellings weens bedrog of foute. Geen verwysing na bedrog of foute. Geen verwysing na bedrog of foute. n.v.t.

Kom gerus met ons kantoor in aanraking om vas te stel watter van hierdie dienste u nodig het. Ons sal graag met u beraadslaag oor die verskillende opsies waarvoor u kwalifiseer.

Wat ons anders maak

Beskikbaarheid van 'n vennoot: 'n Toegewyde ouditvennoot wat beskik oor die nodige vaardighede, vermoë en industriekennis word aan elke afspraak toegewys om te verseker dat u afspraakvennoot geredelik beskikbaar is.

Persoonlike kontak en deurlopende kommunikasie tussen ons kantoor en ons kliënte verskaf sekerheid in 'n omgewing wat gedurig verandering ondergaan.

Uitgebreide bedryfskennis: Ons lewer diens aan 'n wye verskeidenheid kliënte, multinasionale maatskappye ingeslote, in 'n breë spektrum van bedrywe wat onder meer die volgende insluit:

 • Landbou
 • Vervaardiging
 • Dienste
 • Beleggings
 • In- en uitvoer
 • Hoënettowaarde kliënte
 • Openbarebystandentiteite en entiteite sonder winsbejag
 • Groot- en kleinhandel

Ons personeel het 'n omvattende en grondige begrip van die onderskeie bedrywe ontwikkel as gevolg van hul betrokkenheid by hierdie kliënte. Dit stel ons in staat om 'n kwaliteitdiens wat na maat gemaak is, te lewer.

Navrae

As u erns wil maak met ons gerusstellings- en verwante dienste en graag meer wil weet tree asseblief in verbinding met Christa Swart by christas@asl.co.za.
Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder
1.2 Rekeningkunde
Kyk Meer

Voldoening aan wetsvereistes en die gepaardgaande papierwerk verbruik tyd en hulpbronne wat meer produktief aangewend kan word in die nastreef van wesenlike besigheidsdoelwitte.

Ons lewer 'n doeltreffende en betroubare diens wat omsien na die verskillende aspekte van u besigheid se voldoening aan wetsvereistes.

Suid-Afrika se Maatskappywet, tesame met die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS), vereis dat direkteure en lede van beslote korporasies 'n entiteit se finansiële state op 'n vereiste peil opstel. ASL beskik oor die nodige kundigheid om hierdie taak uit te voer. Ons verseker ook voortgesette opleiding om op die hoogte te bly met die jongste wetwysigings. Ons is derhalwe toegerus om u entiteit se finansiële state in ooreenstemming met wetlike en internasionaal-aanvaarde vereistes op te stel. Ons strewe om 'n kwaliteitsdiens te lewer wat elke kliënt se besondere behoeftes bevredig.

Dienste wat ons lewer

Ons firma lewer reeds etlike jare doelmatige, etiese en kernagtige statutêre dienste aan kliënte in 'n verskeidenheid bedrywe.

As u ons dienste gebruik kan u seker wees dat u voldoen aan die verskeie reëls en regulasies wat ingevolge wetgewing op BTW-ondernemers en/of belastingbetalers van toepassing is.

As Xero gesertifiseerde adviseurs, is ons in staat om jou organisasie te help om die maksimum voordeel uit die gebruik van Xero te kan kry.

Ons voorsien die volgende dienste wat aangepas kan word volgens u besondere behoeftes:

Xero-implementering en uitgekontrakteerde finansiële bestuurLuidens ‘n studie wat in 2015 gedoen is word rekeningkunde en boekhou teen ‘n vinniger tempo as enige ander werk deur rekenarisering beïnvloed. ASL het reeds vroeg van hierdie neiging kennis geneem en daarom het ons gretige gebruikers en sterk voorstanders geword van die wolk-gebaseerde Xero-oplossing vir verligting van die las wat deur die bedryf van ‘n rekeningkundige stelsel meegebring word.

Die bondige video verskaf ‘n insigryke oorsig van hoe Xero gebruik kan word om die boekhoufunksie in ‘n besigheid ingrypend te vergemaklik. As ‘n Xero Gold Partner het ASL reeds verskeie organisasies gehelp om ‘n eenvoudige rekeningkundige stelsel te bedryf wat ook ‘n uitstekende opbrengs van inligting en terugvoer lewer.

Laat ASL u help om toegang te verkry tot die pragtige Xero-wêreld met sy vele voordele.

Finansiële state en belastingberekeninge
 • Opstel van jaarlikse finansiële state, berekening van die Inkomstebelastingverpligting vir die finansiële jaar en invul en indien van die Belastingopgawes vir:
  • Trusts
  • Maatskappye (indien van toepassing)
  • Beslote korporasies
  • Regspersone
  • Individue
 • Formulering van besluite op jaareinde
 • Opsomming van aandeleportefeuljes
 • Inkomstebelastingberekeninge vir individue tesame met die opstel en indien van Inkomstebelastingopgawes
Besigheidsbestuur

 • Vaslegging van alle finansiële transaksies met erkende rekeningkundige sagteware
 • Voorsiening van 'n stel bestuurstate teen jaareinde
 • Balansstaat
 • Inkomstestaat
 • Verslag oor kontantbeweging
 • Ouderdomsontleding van debiteure en krediteure
 • Advies oor wat 'n geldige belastingfaktuur uitmaak
 • Berekening, invul en indien van BTW-opgawes
 • Hulp met die betaling van BTW-aanspreeklikheid
 • Voorsiening, op versoek, van bestuurstate
 • Opleiding van, en bystand aan, boekhouers, rekenmeesters en finansiële bestuurders ten opsigte van BTW-aangeleenthede, en vaslegging van rekeningkundige gegewens op Pastel- of Excel-werksdokumente
 • Voorsien SAID van alle ondersteunende dokumentasie in gevalle waar SAID 'n oudit uitvoer vir Inkomstebelasting- of BTW-doeleindes
 • Hulp met die voltooiing van 'n IT14SD aanvullende verklaring indien dit deur SAID versoek word. Ons sal die nodige ondersteunende dokumentasie saamstel en aan SAID voorsien, soos benodig

Navrae

As u meer te wete wil kom oor hoe ons met u finansiële administrasie en -bestuur behulpsaam kan wees, tree asseblief in verbinding met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk minder
Kontak Jaco en Christa deur die vorm hieronder in te vul
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup