3. Ondersteuningsdienste
Ons ondersteuningsdienste dek drie areas van besigheidsbedrywigheid wat nie direk verwant is aan die bereiking van besigheidsdoelwitte nie maar wat nogtans noodsaaklik is vir operasionele doeleindes en om aan wetsvereistes te voldoen.
3.1 Betaalstaat
Kyk Meer

Hierdie diens is ontwerp om die las op hulpbronne wat meegebring word deur die herhalende aard van betaalstaatadministrasie, te verlig.

Ons verrig al die roetinewerk van betaalstaatadministrasie namens u. Daar is wêreldwyd bevind dat uitkontraktering van hierdie taak aansienlike voordele inhou.

Betaalstaatadministrasie is 'n baie belangrike taak in enige besigheid. As mens egter in gedagte hou dat dit nie 'n kernfunksie van 'n besigheid is nie en dat dit waardevolle tyd en hulpbronne verbruik wat meer produktief aangewend kan word in die nastrewing van wesenlike besigheidsdoelwitte, dan verdien uitkontraktering van hierdie taak oorweging.

Baie maatskappye oor die wêreld heen het reeds hierdie verstandige rigting ingeslaan. Dit is 'n tendens wat toeneem.

By ASL lewer ons reeds geruime tyd 'n omvattende, veilige en betroubare betaalstaatadministrasiediens aan kliënte in 'n verskeidenheid bedrywe. Die diens kan ook u besigheid tot voordeel strek deur die stres wat gepaardgaan met die hantering van u betaalstaat te verlig en u dus in staat te stel om, met minder sake wat u aandag aflei, te fokus op die daaglikse bedryf van u besigheid.

Dienste wat ons lewer

Ons gebruik die toonaangewende Sage VIP Classic Payroll sagteware wat ons in staat stel om twee vlakke van diens te lewer, afhangende van u behoeftes.

Standaarddiens
Akkurate berekening van belasting, WVF en Vaardigeidsontwikkelingheffing. (Emp201).
Outomatiese berekening van gewonetyd-, oortyd- en verlofbetalings.
Produksie van elektroniese IRP5-belastingsertifikate aan die einde van die belastingjaar.
Rekordhouding van lenings en loonbeslagorders.
Kontant-, EFT- of tjekbetalings aan werknemers en die gepaardgande administrasie.
Elektroniese koppeling met die bankstelsel, bv. Cash Focus.
Integrering met die meeste rekeningkundige sagteware.
Verlofadministrasie.
Greelde rugsteuning met "off site" bergruimte.

Premiumdiens

Ons Premiumdiens bied, aanvullend tot wat die standaardiens bied, die volgende:

Voorbereiding en indiening van ad hoc U-19 aansoeke vir
- Kraamverlof
- Uitdiensstelling
Invul, op versoek, van vorms benodig deur Stats SA.
Aansoek doen by SAID m.b.t. kwytskelding van boetes, waar van toepassing, en verkryging van belastingklaringsertifikate.
Ander verwante dienste.

Navrae

As u erns wil maak met verligting van die las van betaalstaatadministrasie en graag meer te wete wil kom, tree assblief in verbinding met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

3.2 Korporatiewe Beheer
Kyk Meer

Meeste besigheidseienaars en hul werknemers het weinig ervaring van die administrasie van maatskappysekretariële rekords en dit is voordelig om hierdie funksie uit te kontrakteer.

Behoorlike administrasie van maatskappysekretariële take is nie onderhandelbaar vir enige maatskappy of beslote korporasie nie, veral in die lig van die "nuwe" Maatskappywet wat in April 2011 in werking getree het. Daar is baie slaggate waarin beland kan word as daar nie op die hoogte gebly word met die voortdurend-veranderende omgewing waarin besighede verkeer nie en as maatskappysekretariële administrasie nie op datum gehou word nie.

Omdat meeste besigheidseienaars en hul werknemers weinig ervaring van die administrasie van maatskappysekretariële rekords het, is dit 'n logiese stap vir 'n maatskappy om hierdie funksie uit te kontrakteer aan 'n instansie wat beskik oor wye ervaring en die infrastruktuur, om hierdie area van hul besigheid suksesvol te bestuur.

By ASL het ons 'n toegewyde span met baie jare se spesialisondervinding, wat feitlik enige taak wat verband hou met maatskappysekretariële pligte kan uitvoer, en uitmuntende diens teen bekostigbare pryse kan lewer. Die diens kan ook u besigheid tot voordeel strek deur die stres wat gepaardgaan met hierdie administratiewe las te verlig en u dus in staat te stel om, met minder sake wat u aandag aflei, te fokus op die daaglikse bedryf van u besigheid.

Diesnte wat ons lewer

Oprigting van private maatskappye, maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid, maatskappye sonder winsoogmerk en eksterne maatskappye.
Ons hou rakmaatskappye in voorraad, wat beskikbaar gestel kan word.
Jaarlikse CIPC-opgawes vir maatskappye en vir beslote korporasies.
Naamreservering en naamsveranderinge vir maatskappye en vir beslote korporasies.
Verandering van direkteure, die openbare amptenaar, die geregistreerde adres, die jaareinde, en die ouditeure van 'n maatskappy.
Verandering van die lede, die openbare amptenaar, die geregistreerde adres, die jaareinde en die rekeningkundige beampte van 'n beslote korporasie.
Veranderinge aan die Memorandum van Inkorporasie van 'n maatskappy.
Spesiale besluite.
Oordrag, toekenning, vermeerdering en terugkoop van aandele.
Dividendeverklarings vir beide maatskappye en beslote korporasies.
Omskepping van 'n beslote korporasie in 'n maatskappy.
Deregistrasie van maatskappye en beslote korporasies.
Veilige bewaring van statutêre rekords.
FICA-dienste.

Navrae

As u meer wil weet oor hoe ons u maatskappy se sekretariële administrasie kan bestuur, tree asseblief in verbinding met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

3.3 Belastingadministrasie & Nakoming
Kyk Meer
Ten einde deurentyd te voldoen aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se belastingvereistes moet 'n belastingpligtige rekening hou met belastingwetgewing en -regulasies wat voortdurend verander.

Alhoewel SAID verskeie stappe gedoen het om belastingbetalers te help om belastingwetgewing en -regulasies te verstaan en om die prosedures betrokke by die hantering van belasting te vereenvoudig, is hierdie steeds 'n terrein wat 'n hoë vlak van tegniese vaardigheid vereis waarsonder vele belastingbetalers ernstige slaggate kan teëkom.

Laat ons u help om belastingwetgewing en -regulasies te verstaan. Ons firma lewer reeds meer as tien jaar professionele belastingdienste aan kliënte in 'n verskeidenheid bedrywe. Ons toegewyde belastingafdeling en ervare ondersteuningspersoneel verseker dat ons opgewasse is om die belastingbehoeftes van kliënte te hanteer. Ons dienste verskaf aan ons kliënte gemoedsrus in die wete dat hul belastingadministrasie op deskundige wyse versorg word.

Dienste wat ons lewer

1. Jaarlikse Inkomstebelastingdienste
Berekening van voorlopige belastingaanspreeklikheid en indiening van die nodige opgawes.
Berekening van jaarlikse belastingaanspreeklikheid en indiening van die nodige opgawes.
Nagaan van jaarlikse belastingaanslae deur SAID uitgereik.
Indien van besware en appèlle en alternatiewe geskilbeslegtiging by SAID.

2. Maandelikse en tweemaandelikse belastingdienste
Berekening van werknemers se belastingaanspreeklikheid en indiening van die nodige opgawes.
Berekening van BTW-aanspreeklikheid en indiening van die nodige opgawes.

3. Ad hoc belastingdienste
Registrasie vir Inkomstebelasting
Registrasie vir BTW.
Registrasie vir Werknemersbelasting.
Verkryging van belastingklaringsertifikate.
Verkryging van belastingaanwysings.
Algemene belastingnavrae.
Belastingmenings.
Belastingbeplanning.

Navrae

As u enige van hierdie dienste benodig of as u onsekerheid het oor u voldoening aan belastingvereistes, tree asseblief in verbinding met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk minder

Kontak Jaco deur die vorm hieronder in te vul
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup