2. Adviesdienste
ASL Advisory lewer dienste wat voorsien in die behoefte aan kundige en betroubare advies en ondersteuning met die hantering van besondere aangeleenthede van 'n besigheids-, strategiese- en transaksionele aard, aan kliënte in verskeie bedrywe.
2.1 Besigheidsadviesdienste
Kyk Meer

Ons dienste op hierdie terrein behels die uitvoer van kontroleringstudies, onderneming van die verskillende tipes waardasies wat deur besighede benodig word, en die voorsiening van uitgekontrakteerde finansiële bestuurstake om die druk op interne finansiële bestuur te verlig. Ons is ook bedrewe in die modellering van Besigheidsintelligensie om die aanbieding van groot hoeveelhede data te vergemaklik.

Hoewel beide statutêre finansiële verslagdoening en voldoening aan belastingvereistes belangrike basiese noodsaaklikhede vir enige besigheid is, glo ons dat ons verantwoordelikheid as rekenmeesters nie slegs is om oor historiese finansiële prestasie verslag te doen nie maar ook om 'n invloed uit te oefen op toekomstige prestasie.

By ASL is ons geesdriftig oor u besigheid en die potensiaal wat daarin opgesluit mag wees. Ons bied 'n wye reeks dienste aan wat elk ontwerp is om te voldoen aan die kliënt se spesifieke behoeftes of die meriete van elke scenario.

Ons is daarvan oortuig dat toekomstige sukses die inkrementele gevolg is van ons daaglikse besluite. Dus is ons primêre doelwit om die gereedskap en ondersteuning te voorsien wat ons kliënte in staat stel om optimale besluite te neem, ongeag die omstandighede.

Diesnte wat ons lewer

Ons besigheidsadviesdienste strek van eenvoudige, praktiese besigheidsontleding en -advies tot meer ingewikkelde sake soos besigheidswaardasie of skuldherstrukturering. Dienste word aangepas volgens die besondere behoeftes van elke kliënt of situasie en sluit in - hoewel dit nie beperk is hiertoe nie - die volgende:

Besigheidswaardasies
Modellering van besigheidsintelligensie.
Maandelikse of kwartaallikse verslagdoening oor vordering, en beplanningsessies.
Uitgekontrakteerde finansiële bestuursfunksies.
BGSEB-konsultasiedienste vir kwalifiserende klein entiteite (QSEs)
Fasiliteringsdienste, insluitend die volgende terreine:
- Versekering en besigheidsversekering.
- Strategiese finansiële beleggings.
- Departement van Handel en Nywerheid-eise.
- Finansiering en versekurering van skuldfinansiering.
- Bestuur van bedryfskapitaal.
- Finansiële datadelwing, tendensontleding en scenariobeplanning.
- Projekbeplanning en -bestuur
- Strategiese bemiddeling
- Aanvangsontwikkeling (Start-up incubating).
- Koop- of huurbesluite.
- Ontleding van batevervangingsiklus.

Navrae

As die groei van u besigheid en belegging daarin vir u 'n ernstige saak is, en as u behoefte het aan 'n finansiële vennoot om u op dié reis te vergesel, tree asseblief in verbinding met Arnold Scholtz by arnold@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder
2.2 Strategiese Adviesdienste
Kyk Meer

Ons help besighede om te handel met komplekse aangeleenthede van 'n strategiese aard, deur advies te verskaf oor herstrukturering en verwante sake, deur ondersteuning met die voorbereiding en aanbieding van befondsingsvoorstelle en deur fasilitering van opvolgbeplanning, 'n saak wat so belangrik is in familiebesighede.

Navrae
As u enige van hierdie dienste benodig of meer oor hieroor te wete wil kom, tree asseblief in verbinding met Jaco van Straaten by jaco@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

2.3 Transaksie-Adviesdienste
Kyk Meer

Om besighede op hierdie terrein van hul bedrywighede te help, bied ons advies aan oor die verkryging en van-die-hand-sit van bates, en verskaf ons gespesialiseerde insette in die komplekse aangeleentheid van groepentiteit-herstrukturering. Ons kan ook die las verlig wat die opstel van verskillende regsooreenkomste en dokumente meebring deur bedrewe hulp in hierdie verband te voorsien.

Voldoening aan wetgewing, en die papierwerk wat daarby betrokke is, is 'n administratiewe las vir baie. Mondelinge ooreenkomste is die norm in vele klein besighede. Alhoewel voldoening aan wetsvereistes en die gepaardgaande papierwerk hoogs belangrike aktiwiteite in enige besigheid is, neem dit waardevolle tyd en hulpbronne in beslag wat meer produktief aangewend kan word in die nastreef van wesenlike besigheidsdoelwitte.

By ASL lewer ons reeds geruime tyd 'n omvattende en betroubare diens wat verband hou met voldoening aan wetgewing, opstel van, of toesig oor die opstel van ooreenkomste, en konsultasie oor verskeie sake in verband met navrae oor wetgewing, aan kliënte in 'n verskeidenheid bedrywe. Hierdie diens kan beslis u besigheid tot voordeel strek deur vermindering van die risiko wat verband hou met nie-voldoening aan wetgewing, asook vermindering van die die risiko's wat verband hou met mondelinge ooreenkomste. Dit sal u in staat stel om te fokus op die daaglikse bedryf van u besigheid.

Diesnte wat ons lewer

1. Voldoening aan die Maatskappywet 71 van 2008
Opstel van direksiebesluite.
Opstel van aandeelhouersbesluite en spesiale aandeelhouersbesluite en registrasie van besluite by die CIPC
Opstel van aandeelhouersooreenkomste.
Opstel van Akte van Inkorporasie.
Toesien dat die bepalings van die Maatskappywet nagekom is wanneer bepaalde transaksies gedoen is, bv. wanneer die grootste deel van die bates van 'n entiteit verkoop is
Herstrukturering van die groepstruktuur van 'n groep maatskappye vir die doeleinde van 'n belastingvoordeel, opstel van die ooreenkomste en implementering van die nuwe struktuur.
Onderhandelinge met die Oornamereguleringspaneel soos deur die Wet vereis.
Opstel van verskeie verslae aan die aandeelhouers, werknemers, ens. soos deur die Wet vereis.

2. Opstel of toesig oor die opstel van verskeie handelsooreenkomste. 3. Nakoming van ander wetgewing.
Wet op die Ouditberoep 26 van 2005.
Wet op Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging 53 van 2003.
Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984.
Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum 38 van 2001.
Inkomstebelastingwet 58 van 1962.
Insolvensiewet 24 van 1936.
Nasionale Kredietwet 34 van 2005.
Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000.
Wet op Belasting op Oordrag van Sekuriteite 25 van 2007.
Wet op Vaardigheidsontwikkeling 97 van 1998.
Wet op die Heffing van Vaardigheidsontwikkeling 9 van 1999.
Wet op Administrasie van Belasting 28 van 2011.
Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde 89 van 1991.
Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en supplemente daarop.
Die Hersiene Kode van en Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (King lll).

Navrae
As u enige van hierdie dienste benodig of as u onsekerheid het oor die voldoening aan wetsvereistes, tree asseblief in verbinding met Joanie Viviers by joanie@asl.co.za.

Ons sal dan 'n aanvangskonsultasie reël ten einde u spesifieke behoeftes te bespreek. Daar sal geen fooi betaalbaar wees vir hierdie eerste vergadering nie.
Kyk Minder

Kontak Arnold deur die vorm hieronder in te vul
ASL_WebLogo_Small2015_Raising.png
Ouditeure | Geoktrooieerde Rekenmeesters | Adviserend | Trust

2017/2018 Belastinggids Beskikbaar Hier
Trident Park, 1 Niblickweg, Somerset Wes, 7130
Tel: 021 840 1600 | Faks: 021 840 1601 | E-pos: info@asl.co.za

Button_Email_M.PNG Button_FB_W.PNG Button_Twitter_W.PNG Button_LinkedIn_W.PNG Button_Blog_W.PNG Button_Insta_W.PNG Button_YouTube_W.PNG

BTW No. 4290192410 | Reg. No. 2000/026621/21 | ASL Ing. Alle Regte Voorbehou - 2016
Powered by SucceedGroup